Archyvas pagal 2009 liepos

Vyriausybė vėl iš mūsų tyčiojas?

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VIEŠĄSIAS ĮSTAIGAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 5 litai iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų – kaip valstybės, kuriai atstovauja Švietimo ir mokslo ministerija, įnašas perduodamas šioms viešosioms įstaigoms:

  • Elektrėnų profesinio mokymo centrui – 1 litas;
  • Kauno mechanikos mokyklai – 1 litas;
  • Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklai – 1 litas;
  • Kuršėnų politechnikos mokyklai – 1 litas;
  • Raseinių technologijos ir verslo mokyklai – 1 litas.

Ministras Pirmininkas                                                                        Gediminas Kirkilas

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                Roma Žakaitienė

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=285169

Reklama

6 Komentaras